Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu


Zawartość stron

Fundusze Europejskie dla Pomorza i Kujaw


Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że realizuje projekt pt.: Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Golubiu-Dobrzyniu (I) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach EFS+
 
W projekcie realizowane będą następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staż, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, bon na zasiedlenie.
 
Projekt skierowany jest do klientów PUP w Golubiu-Dobrzyniu, w szczególności do grup w niekorzystnej sytuacji tj.:
  • kobiet,
  • osób młodych w wieku 18-29 lat,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób w wieku powyżej 50 roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach i/ lub kompetencjach.
 
 
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy i należących do w/w grup. Zakładanym rezultatem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 65% uczestników projektu.
 
 
Wartość projektu:
3.027.860,86 zł
 
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:
2.573.681,75 zł
 
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FEKP

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę