Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu


Zawartość stron

Logo funduszy europejskich


AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM (III)
 
Tytuł projektu:
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie golubsko-dobrzyńskim (III)
 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Okres realizacji:
01.01.2017-31.12.2018
 
Dane finansowe:
Wartość projektu: 3 139 608,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 884 986,00 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa
 
Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie golubsko-dobrzyńskim.
 
Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18 – 29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Działania:
    Poradnictwo zawodowe
    Pośrednictwo pracy
    Staże
    Środki na podjęcie działalności gospodarczej
    Bony na zasiedlenie
 
Rezultaty:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu na poziomie wymaganego kryterium efektywności zatrudnieniowej.
 
Kontakt:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać informacje u swojego Doradcy Klienta.
Tel. 56 683 52 31 do 33
 
AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE
 
16.08.2018
Bon na zasiedlenie
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie golubsko-dobrzyńskim (III).
 
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
Osoby, ubiegające się o przyznanie bonu na zasiedlenie muszą spełniać łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:
 
  1. Muszą być poniżej 30 roku życia i mieć określony II profil pomocy
  2. Nie mogą pracować, (tj. muszą być zarejestrowane jako bezrobotne)
  3. Nie mogą kształcić się (tj. nie mogą uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  4. Nie mogą się szkolić (tj. nie mogą uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności   i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w chwili przystąpienia do projektu oraz w okresie ostatnich 4 tygodni poprzedzających przystąpienie do projektu.
 
Ponadto, osoby do 25 roku muszą spełniać dodatkowy warunek jakim jest przystąpienie do projektu w okresie do 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie (nie mogą być zarejestrowane dłużej niż 4 miesiące).
 
Wniosek oraz szczegółowe warunki dotyczące przyznania i rozliczenia bonu na zasiedlenie znajdziecie Państwo w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy -> Dokumenty do pobrania. 
 
01.08.2018
Informujemy, iż rekrutacja osób bezrobotnych na staż została zakończona. W chwili obecnej nadal prowadzimy nabór wniosków w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie. Nabór ten będzie prowadzony do wyczerpania środków. Zadanie związane z udzielaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu w 2018 roku nie było realizowane.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę