Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu


Zawartość stron

Logo funduszy europejskich


AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM (III)
 
Tytuł projektu:
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie golubsko-dobrzyńskim (III)
 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Okres realizacji:
01.01.2017-30.09.2018
 
Dane finansowe:
Wartość projektu: 2 632 461,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 418 968,00 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa
 
Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie golubsko-dobrzyńskim.
 
Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18 – 29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Łączna, zakładana liczba uczestników: 318 osób, w tym min. 5 osób z niepełnosprawnościami.
 
Działania:
  • Poradnictwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Staże
  • Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Bony na zasiedlenie
 
Rezultaty:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu na poziomie wymaganego kryterium efektywności zatrudnieniowej.
 
Kontakt:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać informacje u swojego Doradcy Klienta.
Tel. 56 683 52 31 do 33

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę